برگزاری نمایشگاه فعالیت های پیشاهنگی فارس در باغ جهان نما

نمایشگاه فعالیت های پیشاهنگی فارس در باغ جهان نمای شیراز

با حضور پیشاهنگان فارس، مدیر سازمان پیشاهنگی استان فارس و بازدیدکنندگان محترم برگزار شد.

در این نمایشگاه، پیشاهنگان به معرفی توانمندی ها و فعالیت های خود پرداختند.