برنامه اردوهای پاییز

اردوی یک روزه پیشاهنگی۲۵ مهر ماه ۹۹
اردوی نیم روزه پیشاهنگی۹ آبان ماه ۹۹
اردوی یک روزه پیشاهنگی۲۳ آبان ماه ۹۹
اردوی نیم روزه پیشاهنگی۷ آذر ماه ۹۹
اردوی یک روزه پیشاهنگی۲۱ آذر ماه ۹۹