برنامه اردوهای پاییز

اردوی یک روزه پیشاهنگی ویژه سرجوخه ها و معاونین ۱۲ مهرماه ۹۸
اردوی یک روزه پیشاهنگی   ۱۹ مهرماه ۹۸
اردوی نیم روزه پیشاهنگی ویژه خانواده ها ۳ آبان ماه ۹۸
اردوی یک روزه پیشاهنگی   ۲۴ آبان ماه ۹۸
اردوی یک روزه پیشاهنگی   ۱۵ آذرماه ۹۸