اردوی یک روزه استهبان – ۹۵/۰۹/۰۵

گزارش و عکسهای تهیه شده توسط پیشاهنگان گزارش و عکسهای تهیه شده توسط مربی

 

 

 

گزارش اردوی پیشاهنگی