اردوی یک روزه موزه تاریخ طبیعی – ۹۵/۰۲/۳۱

گزارش و عکسهای تهیه شده توسط پیشاهنگان   گزارش و عکسهای تهیه شده توسط مربی