اردوی یک روزه اردوگاه تخت جمشید۹۵/۰۷/۱۶

گزارش و عکسهای تهیه شده توسط پیشاهنگان   گزارش و عکسهای تهیه شده توسط مربی

 

 

 

گزارش اردوی پیشاهنگی