اردوی یک روزه تخت جمشید – ۹۵/۰۳/۲۱

گزارش و عکسهای تهیه شده توسط پیشاهنگان   گزارش و عکسهای تهیه شده توسط مربی