خانواده پیشاهنگان

والدین گرامی

با توجه به اهمیت تربیتی منش های ذیل و تنها تکیه گاه ما جهت ترغیب به ارتقاء فرزندان شما و نیز اطلاع کادر پیشاهنگی از وضعیت پیشاهنگان در منزل

خواهشمند است فرم زیر را دانلود نموده ، سپس با دقت و با هدف اصلاح امیدهای آینده تکمیل و هرماهه آن را

به مسئول امور اداری پیشاهنگی استان فارس تحویل نمایید.