کیست‌ کلیه یک کیسه‌ پر از مایع است که بر روی کلیه یا درون آن

کیست‌ کلیه همه چیز درباره کیست کلیه   بسیار مهم است که متخصص اورولوژی نوع و محل کیست‌های کلیه را

بیشتر بخوانید