سه حيوانی که مردم کمتر آنها را می شناسند

۱.شوگر گلایدر(بادپر شکری): زیستگاه همه ی بادپر های شکری استراليا٬اندونزی و گينه نو است و معمولا در بالای درخت زندگی ميکنند. نام این جانور برگرفته از مواد غذایی که ميخوره مانند شهد و شيره درختان و همچنين داشتن توانایی پرواز کردن .آنها با استفاده از اندامی در بدن خود به نام پاتوژیوم می توانند از شاخه ای به شاخه ی دیگر را پرواز کنند. بادپرهای شکری در طبيعت با خانواده خود به صورت کلنی زندگی ميکنندو زندگی اجتماعی برای آنها اهميت زیادی دارد.نوزاد بادپرشکری مانند بچه ی کانگورو در کيسه مادرش زندگی ميکند٬سبک خاص شروع زندگی آنها سبب شده که بادپرهای شکری جز کيسه داران طبقه بندی شوند. صدا: این حيوان کوچک گاهی بسيار پر سرو صدا است که برای بيان احساسات خود صداها را بکار می برد برای مثال در هنگام ناراحتی٬ترس و گرسنگی صداهامختلف از خود توليد ميکنند. غذا: بادپر شکری همه چيز خواره و علاوه بر شهد و شيره درختان٬غذا های گياهی و گوشتی را نيز مصرف ميکند.ازجمله ميوه٬حشراتو حتی پرندگان یا جوندگان کوچک.

 

۲.آکسولوتل (سمندر مکزیکی): جانوری دوزیست است که به ماهی راه رونده مکزیکی نيز معروف است.سمندر مکزیکی کاملا وابسته به آب است.این جانور می تواند قسمت های اسيب دیده بدنش را احياء کند و یا در صورت قطع شدن آن اعضاء دوباره ان را اضافه کند .سمندر مکزیکی خيشاوندی نزدیکی با سمندر دارد. سمندر در خشکی زندگی ميکند ولی سمندر مکزیکی به آب وابسته است هر دوی انها شش دارند ولی بيشتر از روش آبشش تنفس ميکند. غذا: این جاندار هر دوسه روز یکبار به خوراک نياز دارد.سمندر مکزیکی وزغ٬تارپایان نرم و ماهيان کوچک را می خورد و می تواند گوشت چرخ کرده ی خام را هم بخورد. رنگ: سمندر مکزیکی بيشتر خاکستری و قهوه ای است.

 

 

۳ .هشت پا دامبو: این جانور یکی از نادر ترین گونه های هشت پا به شمار ميرود که در عمق ۳۰۰۰تا۴۰۰۰متری و در برخی از موارد تا۷۰۰۰متر زیر سطح دریا زندگی ميکند.