برنامه اردوهای زمستان

اردوی یک روزه پیشاهنگی ۲۷ دی ماه ۹۸
اردوی یک روزه پیشاهنگی ۱۸ بهمن ماه ۹۸
اردوی یک روزه پیشاهنگی ۲ اسفند ماه ۹۸
اردوی نیم روزه پیشاهنگی ۱۶ اسفند ماه ۹۸