حضور پیشاهنگان در دهمین نمایشگاه کودک و نوجوان استان فارس

گزارش تصویری

حضور پیشاهنگان در دهمین نمایشگاه کودک و نوجوان استان فارس

واقع در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی شیراز