نشان های لیاقت پیشاهنگی

نشان لیاقت پایونیرینگ یا چوب بندی

برای بدست آوردن این نشان پیشاهنگ باید بتواند

 • انواع طنابها را بشناسد و طریقه مواظبت از آنها را بداند
 • طریقه بستن دو چوب را که با هم عمود یا مایل و یا موازی باشند بداند و عملا هر یک را امتحان دهد
 • با استفاده از چوب و طناب یک شی مفید بسازد و در ابتدا لیست مواردی را که مورد نیاز است تهیه کند و هم چنین زمان و هزینه لازم برای کار خود را تخمین بزند
 • فرصت های شغلی که در این زمینه وجود دارد را بیابد و چونی رسیدن به آن فرصت های شغلی را شرح دهد

نشان لیاقت گره

برای بدست آوردن این نشان پیشاهنگ باید بتواند

 • دوازده گره محکم را به سرعت بزند و موارد استعمال هر یک را بداند و چند نوع از آنها را در عمل به کار برد
 • انواع طنابها را بشناسد و طریقه مواظبت از آنها را بداند و ضعف هر گره را تشخیص دهد

نشان لیاقت دوچرخه

برای بدست آوردن این نشان پیشاهنگ باید بتواند

 • ۳۰کیلومتر مسافت را با دوچرخه طی کند و گزارش خود را که حاوی جاده های طی شده و نکات جالب توجه و تاریخ دقیق باشد تهیه و به مربی مربوطه تحویل دهد
 • پنچری دوچرخه را بگیرد
 • قطعات دوچرخه را از یکدیگر مجزا نموده و مجددا آنها را برجای خود سوار کند
 • نکات مربوط به رانندگی دوچرخه را در معابر عمومی رعایت نماید
 • برای انجام کاری که از طرف مربی مربوطه تعیین می شود با دوچرخه برود و راه مورد نظر خود را از روی نقشه بیابد و گزارش کامل تهیه و تسلیم نماید